Kibo Energy to spin-out renewable, clean energy portfolioKibo Energy to spin-out renewable, clean energy portfolio